Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
3743 a99a 500
6421 67de 500
Reposted fromkaesekuchen kaesekuchen viasm0k1nggnu sm0k1nggnu
Reposted fromFlau Flau viakoni koni
Dzisiaj przyszła mi do głowy pewna myśl - tak jasna i oczywista! W pierwszej chwili wydała mi się wręcz niedorzeczna - wprawiła mnie w oszołomienie i wręcz lekką histerię: - Mogę zrobić absolutnie wszystko i poza mną samą nie istnieje nic, co by mnie powstrzymało...
— Susan Sontag "Odrodzona. Dzienniki, tom 1. 1947-1963"
4069 ab27 500
Reposted frompiehus piehus viaZircon Zircon
3923 21b1 500
Reposted fromPuls Puls viamisspandora misspandora
6136 f112 500
6282 df9b 500
Reposted fromGreyscale Greyscale viakrzywda krzywda
8284 ce62 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viatwardziel twardziel
8186 613c 500

hauntedbystorytelling:

by Normen Gadiel

Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viatwiggylaw twiggylaw
0156 b5bb 500
Reposted fromSilentRule SilentRule viabadbehavior badbehavior
4157 2cb2 500
Reposted fromnulaine nulaine viaindisputabel indisputabel
5495 377e 500
5555 506e 500
Reposted fromSilentRule SilentRule viaoutofmyhead outofmyhead
The Evening Herald, Ottawa, Kansas, January 27, 1902
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viaoutofmyhead outofmyhead
5238 7ac8 500
Reposted frombardzosmaczny bardzosmaczny
8432 ee57
Reposted fromteijakool teijakool viaszpaqus szpaqus
1463 b5a9 500
6617 9c05 500
Reposted fromtotal1ty total1ty vianoxeo noxeo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl