Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
3620 5a19 500
Reposted from4777727772 4777727772 viastraycat straycat
2659 fe2a 500
Reposted fromkrzysk krzysk viaZircon Zircon
8304 9c07 500
modus operandi
Reposted fromgravediggan gravediggan vianoms noms
Zatrucie świata stanem półświadomości. Nie ma nic gorszego niż półświadomość, niedouczenie, półprawda, półinteligent. Nie darmo (objaw, to sygnał) nastał czas miernot. Upowszechnienie kultury, w tym pojęciu kryje się jakaś zabójcza bzdura. Popularyzacja, uproszczenia, skróty, digesta, kultura masowa - to coś bardzo śmiesznego i groźnego jednocześnie. Nie jestem reakcjonistą w tym sensie, że bynajmniej się nie łudzę, że można i trzeba czynnie temu przeciwdziałać. Nie chce mi się tłumaczyć czemu nie można. Nie można przeciwdziałać ewolucji gatunku. Chcę mieć tylko prawo do powiedzenia sobie, że bynajmniej ewolucja nie musi oznaczać lepszości.
— Sławomir Mrożek, Dziennik tom 1 - 1962-1969
Reposted frommhsa mhsa viabagatela bagatela
3108 eee3 500
Reposted frompulperybka pulperybka viabelatrix belatrix
5655 7252 500
Reposted fromdepth depth viatwiggylaw twiggylaw
…to piękne uczucie być trochę pijanym, i móc myśleć.
— Marek Hłasko „W dzień śmierci jego”
Reposted fromflesz flesz viatwiggylaw twiggylaw
7521 8c62 500
Reposted fromregcord regcord vialiveattherainbow liveattherainbow
8906 f6aa
Reposted fromlosbananos losbananos viairmelin irmelin
7651 1203 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaID ID
1024 1530 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viainnocencja innocencja
4540 b24a 500
Reposted from4777727772 4777727772 viatwiggylaw twiggylaw
7796 23f9
Reposted fromEtnigos Etnigos via000monnnn066 000monnnn066
4841 2e97 500
5548 7e16 500
Reposted fromparkaboy parkaboy
6100 b2e9
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl