Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
1912 857a 500
Reposted frombitner bitner
Poeta to taki, co umie w ładny sposób być nieszczęśliwy.
— Stanisław Lem - "Szpital przemienienia"
 W jednej restauracji zapytałem panią kelnerkę, czy jest chłodnik, a ona: "Nie, ale w weekend był". Olśniło mnie i sformułowałem zasadę pocieszenia względnego. Ono jest wtedy, kiedy człowiek sobie myśli: "No, nie udało mi się, ale tylko trochę, bo jestem w odpowiednim miejscu, tylko w nieodpowiednim czasie".
— Artur Andrus w rozmowie z Nogasiem
Reposted fromfiurka fiurka viatwiggylaw twiggylaw
2518 3fdc 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaarchitect architect
3613 b4e2
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
4241 e493 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaJessSilente JessSilente
6261 685f
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viatwiggylaw twiggylaw
1026 4936 500
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viatwiggylaw twiggylaw
6495 5357 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viatwiggylaw twiggylaw
0298 b581
Reposted fromursa-major ursa-major viabagatela bagatela
3515 cbbd
Reposted fromkarahippie karahippie viabelatrix belatrix
5211 37f3 500
Reposted fromantichris antichris viakikkeer kikkeer
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viaclifford clifford
7352 6c4b
Reposted frommollydaggers mollydaggers viabitner bitner
3152 31c9
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl