Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
0879 5f5e
Léon
Jean Reno & Natalie Portman
5850 b104
Reposted fromkarahippie karahippie viabagatela bagatela
5172 48bf 500
Reposted fromLittleJack LittleJack via1901 1901
6073 879f 500
Reposted frommiss-underwater miss-underwater
0399 f5b7 500

veronicadelica:

euston mon amour

Weronika Dudka

Reposted fromclitoris clitoris viapixielark pixielark
3090 a431
Reposted fromLittleJack LittleJack viapixielark pixielark
6497 fc27
Reposted fromzciach zciach viasmierciszklo smierciszklo
8557 e0a1
Reposted frombrnnon brnnon viainerte inerte
Dni były puste, niepotrzebne i wlokły się bez końca, nie mogłem czytać, nie mogłem pracować, trzy razy dziennie chodziłem do kina na wszystkie popołudniowe i wieczorne seanse, bez wyboru, jak leciało, byle tylko jakoś zabić czas, byle jakoś zagłuszyć ów sowi głos, który nieustannie pohukiwał wewnątrz mnie.
— Milan Kundera, "Żart"
5809 ec71 500
Reposted fromzurawianiaczka zurawianiaczka viatwiggylaw twiggylaw
7699 bb23
Reposted frombitner bitner
4896 0a98 500
Reposted frompixielark pixielark
8948 a995 500
Reposted frompixielark pixielark viainsanedreamer insanedreamer
4579 6182
7555 ef99
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viastonerr stonerr
1752 4e91
Reposted fromkaiee kaiee viabiauek biauek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl