Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
4218 4992 500
Reposted from4777727772 4777727772 viascorpix scorpix
4240 9139
Reposted fromrubinek rubinek viairmelin irmelin
8581 62c8 500
"Rzeczy, których nie wyrzuciłem"
5128 335b 500
Reposted fromsmoke11 smoke11 viatichga tichga
3227 0d90 500
Reposted fromRowena Rowena viafrenulum frenulum
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viabagatela bagatela
9756 933e
Reposted frombearded bearded viabagatela bagatela
3367 745c
Reposted fromEtnigos Etnigos viabagatela bagatela
3456 771a
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
0651 cbed 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viaszarakoszula szarakoszula
0304 0ef9 500
Reposted fromseaweed seaweed viairmelin irmelin
7516 cc5e 500
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin

Gdyż nie ma większej rzeźni niż pamięć.

— T. Jastrun, "Przebudzenie bez ciebie"
Reposted fromgdybam gdybam viaostatnia-melodia ostatnia-melodia
4603 7b96
Reposted frompotpants420 potpants420 viairmelin irmelin
3993 94fd
Reposted fromwounded-monster wounded-monster viairmelin irmelin
Pomyślałem, że jestem teraz wolny. Mogę sobie iść w prawo, mogę sobie iść w lewo, a jak mi się zachce, przez chwilę mogę nie iść nigdzie. Chyba mogę wszystko. Chyba mogę tak bardzo wszystko, że w rezultacie nie mogę nic.
— Piotr Czerwiński - "Pokalanie"
Za długi był nasz uścisk. Dokochaliśmy się do kości.
— Anna Świrszczyńska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianiewiastqa niewiastqa
2219 4476 500
Reposted fromfungi fungi viairmelin irmelin
2744 5597 500
Reposted fromrzuczasty rzuczasty viairmelin irmelin
3934 822c 500
Reposted fromcarmenluna carmenluna viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl