Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Reposted frombluuu bluuu viabriatska briatska
9082 b8b1 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaajema ajema
0966 7197
Reposted fromDeadmanwalking Deadmanwalking viatwardziel twardziel
0088 e26e
Reposted fromkarahippie karahippie viaanuszka anuszka
9785 cd6a 500
Reposted fromfavor8mistake favor8mistake viabitner bitner
6429 5d4c 500
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer viadelicatee delicatee
Zobojętniałam – a jednak wszystko mnie przejmuje.
— T. Jansson
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viadelicatee delicatee
0800 6aea 500
Reposted fromcensoredanon censoredanon viamiejmniej miejmniej
9863 b42d 500
I wyobrażał sobie, jaki to przyjemny musi być chłód noża wbitego w rozgorączkowane serce.
— B.Prus 'Lalka'
Reposted fromtrytorunaway trytorunaway vianieobecnosc nieobecnosc
2009 a3c2 500
Reposted frommisterpeter misterpeter viaaksamitt aksamitt
Zaraz nastawię czajnik na herbatę. Umyje głowę, a potem, co potem, spróbuję wyspać się z tego wszystkiego
— Wisława Szymborska
Reposted fromdivi divi viatwiggylaw twiggylaw
6586 6739 500
Reposted fromtwice twice viatwiggylaw twiggylaw
0412 942c 500
Reposted from4777727772 4777727772 viamisspandora misspandora
4319 8005 500
Reposted from0 0 viapalelady palelady
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl