Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
5849 636e
Reposted frommiischa miischa viaownstyle ownstyle
9501 4079 500
Reposted fromsoftboi softboi viairmelin irmelin
6643 73e4 500
Reposted fromzie zie viasiostra siostra
1879 fb9c 500
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viajemkartofle jemkartofle
3788 846f 500
Reposted fromsmiecixx smiecixx viairmelin irmelin
5732 f450
Reposted fromkarahippie karahippie viaciarka ciarka
4983 2f48 500
3303 b590 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia viawhizzkid whizzkid
2777 c402 500
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viawhizzkid whizzkid
2249 6d5f 500
Reposted fromkrzysk krzysk viabitner bitner
9612 0604 500
Reposted fromrol rol viairmelin irmelin
9376 97f0
Reposted fromtichga tichga viasober sober
4070 e6a0 500
Reposted fromamberwaves amberwaves viajemkartofle jemkartofle

Czternastoletnia sanitariuszka myśli zasypiając


Żeby wszystkie kule na świecie 
trafiły we mnie, 
toby już nie mogły trafić w nikogo.

I żebym umarła tyle razy, 
ile jest ludzi na świecie, 
żeby oni nie musieli już umierać, 
nawet Niemcy.

I żeby ludzie wcale nie wiedzieli, 
że ja umarłam za nich, 
żeby nie było im smutno.

Anna Świrszczyńska

Reposted fromMaryiczary Maryiczary
8371 fbe6 500
Reposted fromnoticeable noticeable viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl