Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
2006 02fe
Reposted fromuhuh uhuh viamakingmovies makingmovies
Nikt nie może być mi bliższy ode mnie, a ja, ja jestem sobie czasem taki daleki.
— Stanisław Lem "Szpital Przemienienia"
Marek Hłasko mówił:
Chrystus chciał uzdrowić
naród
to go ukrzyżowali.
Nie należy się wygłupiać.
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek vianokturnal nokturnal
9472 4cfa
Reposted fromeffic effic viafelicka felicka
7486 22af 500
Reposted fromnyaako nyaako vianieobecnosc nieobecnosc
7230 e04b 500
7805 2052 500
Reposted fromtotal1ty total1ty viamerce merce
miasto po prosto nie istnieje, kiedy
nie ma w nim ciebie. rozpadają się
dekoracje. są zgliszcza. rumowisko jest.
— Świetlicki, Uwodzenie
Reposted fromzmora zmora viafenoloftaleina fenoloftaleina
0603 f016 500
Reposted fromkniepuder kniepuder viafenoloftaleina fenoloftaleina
8864 a148
0788 760a 500
Reposted fromverronique verronique viaJessSilente JessSilente
Ile
Ile
no ile jeszcze
ile
nim powiem w końcu
nareszcie.
— Mateusz Kurcewicz, Chwilomyśli
Reposted fromlovvie lovvie viatake-care take-care
8793 69c0 500
Reposted frompiehus piehus viawpoprzekstajemozg wpoprzekstajemozg
Gdyby można było spojrzeć na świat bez żadnej ochrony, uczciwie i odważnie - pękłyby nam serca.
— Olga Tokarczuk - "Bieguni"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viabagatela bagatela
Reposted fromhairinmy hairinmy viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl